Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Dla autorów

 

1. Wszystkie artykuły publikowane w Czasopiśmie są recenzowane.

2. O przyjęciu tekstu do recenzji Autorzy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres.

3. O pozytywnej recenzji i przyjęciu tekstu do wydania Autorzy zostaną poinformowani w ciągu czternastu dni od otrzymania tekstów od recenzentów.

4. Recenzje zostaną przesłane Autorom, którzy zobowiązują się do dokonania zasugerowanych w nich poprawek i korekt.

5. Przyjęty do druku tekst ukaże się nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy od momentu zakwalifikowania go do druku.

6. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu:

a) artykuł – 60 000 znaków ze spacjami,

b) recenzja krytyczna – 25 000 znaków ze spacjami.

Do druku nie są przyjmowane omówienia książek; w recenzji pożądane są uwagi polemiczne. Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów znajdują się na stronie http://www.ifg.uni.wroc.pl/magazine/studia-linguistica/ pod hasłem Stylesheet do pobrania „jako doc” lub „jako pdf”.

7. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów z prośbą o dostosowanie ich do wymogów pisma.

8. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim (do 1000 znaków ze spacjami).

9. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.

10. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji Czasopisma jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie Studia Linguistica oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy w internecie.

11. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

12. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma Studia Linguistica.

13. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły.

 

Teksty w wersji elektronicznej (drogą mailową) prosimy nadsyłać na adres: wroc.linguistica@gmail.com

 

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy